تبلیغات
زندگی برتر - از وادی السلام

*از وادی السلام*

ازآیت الله حاج شیخ محمدتقی آملی که یکی ازنخستین

شاگردان آقای قاضی نقل شده است که:

((من مدت ها می دیدم که مرحوم قاضی دوسه ساعت

دروادی السلام می نشیند.باخود می گفتم:انسان باید

زیارت کندوبرگرددوبه قرائت فاتحه ای روح مردگان راشادکند.

کارهای لازم ترهم هست که بایدبه آن پرداخت.

این اشکال دردل من بودامابه احدی ابرازنکردم حتی به

صمیمی ترین رفیق خودازشاگردان استاد.مدت هاگذشت و

من هرروزبرای استفاده ازمحضراستادبه خدمتش می رفتم

تاآنکه ازنجف اشرف عازم برای مراجعت به ایران شدم ولیکن

درمصلحت بودن این سفرتردیدداشتم.این نیت هم درذهن من

بودوکسی ازآن مطلع نبود.

شبی بودمی خواستم بخوابم،درآن اتاقی که بودم درتاقچه

پایین پای من کتاب بود،کتاب های علمی ودینی.

دروقت خواب طبعاًپای من به سوی کتاب هاکشیده میشد.

باخودگفتم برخیزم وجای خواب خودراتغییردهم،یانه لازم نیست،

چون کتاب هادرست مقابل پای من نیست وبالاترقرارگرفته واین

هتک احترام به کتاب نیست.دراین تردیدوگفت وگوی باخود،

بالاخره بنابرآن گذاشتم که هتک نیست وخوابیدم.

صبح که به محضراستادمرحوم قاضی رفتم وسلام کردم

فرمود:علیکم السلام،صلاح نیست شمابه ایران بروید

وپادرازکردن به کتاب هاهم هتک احترام است.بی اختیارهول زده

گفتم:آقاشماازکجافهمیده اید؟

فرمود:ازوادی السلام فهمیده ام.))
منبع :کتاب عطش


نگارش در تاریخ چهارشنبه 14 خرداد 1393 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ