تبلیغات
زندگی برتر - دوستان واقعی شیطان


روزی رسول اکرم (ص)درمکانی نشسته بودند، شیطان به صورت پیرمردی به خدمت آن حضرت ظاهرشد،پیامبرازاوپرسید:کیستی ؟چه کارداری ؟وچرابه پیش من آمده ای؟

شیطان درجواب گفت :یارسول الله ،شیطانم ،خداوند من رابه سوی توفرستاده که هرچه بپرسی جوابت رابدهم وملکی رابرمن موکل کرده که اگر دروغ بگویم باتازیانه برسرمن بزند.

رسول گرامی اسلام (ص)فرمودند:بگو بدانم دوستان واقعی وحقیقی توچندطایفه اند وچه کسانی می باشند؟

شیطان گفت :یارسول الله ،دوستان واقعی من چهارطایفه اندکه عبارتند از:

طایفه ی اول:

که فرمانروایان وپادشاهان ستمکاروظالم اند،چراکه ظلم محبوب من وظالم دوست من است ،اگرکه پادشاهان وفرمانروایان ظالم شدند،وزیر،اعضای دولت وصاحب منصبان و....ظالم خواهندشد.

طایفه ی دوم:

که پولداران وثروتمندان ودولتمندان متکبّرمی باشند.

شیطان گفت :یارسول الله ،تکبّربزرگترین صفت ازصفات اصلی من بوده وبه واسطه ی همان تکبّر ،من ازبهشت رانده شدم وتمام عبادت های من نابود شد،لذامن دوست آدم ثروتمندم واومحبوب من است،به خصوص کسانی که تازه به دوران رسیده اند وبه اطلاع آن هانوکیسه اند.

طایفه ی سوم :

که تاجرخائن می باشد.

طایفه ی چهارم :

که همان رباخواران می باشند وآن هاکسانی هستند که پولی به مردم محروم وگرفتار می دهندوبعدازمدتی ،پول بیشتری ازآن افراد می گیرندومحرومان رامحروم ترکرده وآن هارابه خاک سیاه می نشانند.


منبع:  کتاب نصیحت های شیطان

مولف:روح الله گایینی ومهدی شعبانی مهردرانی                                              

 


                                                                                                                                                        

                                                         
نگارش در تاریخ چهارشنبه 25 دی 1392 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ