تبلیغات
زندگی برتر - مواردی که نصیحت های شیطان بی اثراست


امام صادق (ع)فرمودند:ابلیس گفت:پنج چیزاست که نیرنگ من درآن بی اثراست ،ولی درغیراین پنج مورد،انسان هادرچنگال من هستند.

1-کسی که ازروی نیت پاک به خداتکیه کندودرهمه اموربه اوتوکل نماید.

2-کسی که درشبانه روز،ذکرتسبیح بسیارکند.

3-کسی که آنچه راکه برای خود می پسندد برای مومن دیگربپسندد.

4-کسی که درگرفتاری بی تابی نکند.

5-کسی که به انچه خداوندبرای اومقدرنموده راضی باشدوبرای رزق وروزی غصه نخورد.


مولف:روح الله گایینی ومهدی شعبانی مهردرانینگارش در تاریخ چهارشنبه 25 دی 1392 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ