تبلیغات
زندگی برتر - علائم ظهورامام زمان (عج)
علائم ظهورامام زمان (عج)

1)خروج دجال:

اصبغ بن نباته ازامام علی (ع)نقل می کند که فرمود:

دجال شخصی است به نام ((صائدبن صید))،

اوچشم راست نداردوچشم
دیگر اودرپیشانی اوست


علائم ظهرامام زمان (عج):


1)خروج دجال:

اصبغ بن نباته ازامام علی (ع)نقل می کند که فرمود:دجال شخصی است به نام ((صائدبن صید))،اوچشم راست نداردوچشم

دیگر اودرپیشانی اوست،چیزی درچشم اوست که گویی آمیخته به خون است .شقی،کسی است که ادعای اوراتصدیق کند

وسعادتمندکسی است که اوراتکذیب نماید.دجال زمانی می آیدکه مردم نماز رابمیرانند،امانت راضایع کنند،دروغ بگویند،ربابخورند،رشوه بگیرندودین خودرابه دنیابفروشند.ساختمانهارامحکم کنند،سفیهان ونادانان رابه کاربگمارند،هواپرستی راپیشه ی خود سازند،خون یکدیگررابی ارزش بدانند.

دجال زمانی خروج می کندکه دروغگوتصدیق وخائن امین شمرده شود.زنان آلات موسیقی رابه دست گرفته نوازندگی

کنند.زنان به مردان ومردان به زنان شباهت پیداکنند.

درروایات اسلامی چنین آمده است که دجال توسط حضرت عیسی بن مریم به قتل خواهد رسید.

2)ندای آسمانی:

مفضل بن عمر(ره)ازحضرت صادق (ع)نقل می کندکه فرمود:هرگاه حضرت مهدی (عج)کنارخانه ی کعبه درمکه بایستدناگهان منادی ندا
زند:ای گروهخلایق آگاه باشید،این مهدی آل محمد فرزندحسین ،فرزندفاطمه ،نوردودیدهی علی ابن ابی طالب است .بااوبیعت کنیدتاهدایت شویدومخالفت حکم اونکنید که گمراه خواهید شد.خلایق درجواب می گویند:لبیک ای منادی ،صدایت راشنیدیم واطاعت کردیم.

3)خروج سفیانی وفرورفتن لشکراودرسرزمین بیداء:

یکی ازنشانه های ظهور،خروج سفیانی است ازبیابان یابس یعنی بیابان بی آب وعلف که مابین مکه وشام قراردارد.


سفیانی مردی است بدقیافه وآبله رو،وی که عثمان بن عنبثه نام داردازفرزندان یزیدبن معاویه است ودرروایات دیگرازامام

صادق آمده است که فرمود:امیرالمومنین علی (ع)گفته اند:سفیانی پسرهندجگرخواراست .نقل کرده اند که سفیانی شهرهای

بزرگی همچون دمشق وفلسطین واردن راتصرف می کندوبه شهرهای بغداد،کوفه ،نجف اشرف،شام ،مدینه منوره ،مکّه

لشکرکشی می کندودرهرجاقتل وغارت زیادی می کندازجمله درمدینه به مدت سه روز قتل عام وخرابی بسیاری برپامی

کنند.ولشکری که به سمت شام حرکت می کنندودرمیانه ی راه بالشکرامامزمان (عج)برخوردکرده ،شکست می خورندوبه

هلاکت می رسند.وآن لشکری که به سمت مکه می روندوقتی به سرزمین ((بیداء))که مابین مکه ومدینه است می رسندملکی به اذن خداوند فریاد می زند:ای سرزمین بیداء این ملعونان رادرخود فروبر.آنگاه آن لشکرکه به سیصدهزارنفرمی رسندبااسبان واسلحه ی خودبه زمین فرومی روند وهلاک می شوند.


4)قتل نفس زکیه:


یکی ازنشانه ها ی ظهورحضرت حجت (ع)این است که پسری ازآل محمدعلیهم السلام بین رکن ومقام به قتل می رسد.5)خروج سیدحسنی وگنجهای طالقان:

یکی دیگر ازعلائم ظهورامام زمان (عج)خروج سید حسنی است .وآن جوان خوش سیمایی است ازاولاد امام حسن مجتبی

(ع).درزمان خروج سیدحسنی ،کفروظلم تمام عالم راگرفته ومردم ازدست ظالمان وفاسقان اذیت می شوند.درآن هنگام سید

حسنی ازاین مردم ستمدیده برای یاری کردن دین آل محمدعلیهم السلام کمک می طلبد وآنهاهم اورایاری می کنند.خصوصاگنج های طالقان که ازطلا ونقره نمی باشند بلکه مردان شجاع وقوی دل هستندکه گرد اوجمع می شوندوبادشمنان خداوودین اومی جنگد وزمین راازلوث وجود ظالمان وکافران پاک می کند.سپس واردکوفه می شوند.پس ازآن به اوخبرمی دهندکه مهدی آل محمد(عج)ظهورنموده وبه کوفه تشریف آورده است ،آنگاه سیدحسنی به اتفاق یاران خود خدمت آن حضرت مشرف می شوندوباامام(ع)بیعت کرده وبه اومی پیوندند.


6)کسوف وخسوف درماه رمضان:


نقل می کنند که یکی ازنشانه های ظهوردرآخرالزمان این است که آفتاب درنیمه ی ماه رمضان کسوف ودرآخرآن ،ماه خسوف می کند.


7)سه نداازآسمان درماه رجب:


شیخ صدوق (ره)ازامام رضا(ع)نقل می کندکه امام (ع)فرمودند:وقتی که ظهورامام شیعیان نزدیک شوددرماه رجب سه

نداازآسمان شنیده می شود:


ندای اول:(( اَلالَعنَةُ اللهِ عَلَی الظّالمینَ ))


ندای دوم:((اَزِفَت الاَزِفَة ))یعنی :امری که وقت آن رسیده است نزدیک شد.


ندای سوم:ندایی است که امیرالمومنین (ع)به دنیابرگشته است پس درآن وقت گشایش ونجات مومنان برسد.


8)وضع مسلمانا درآخرالزمان غربت اسلام:


شیخ صدوق(ره)ازامام صادق (ع)نقل می کندکه پیغمبراکرم حضرت محمد(ص)می فرمودند:((اسلام باغربت ظاهرشدوبه


زودی غریب می شودپس خوش به حال غریبان.))


معنای روایت این است که اسلام درآخرالزمان مانندروز های اول ظهورآن طرفداران کمی خواهدداشت وهمانطورکه درآغاز اسلام مردم دربرابرآزارهای کفاراستقامت می کردند دراخرالزمان نیز انسان های معدودی باوجود مشکلات فراوان ،دین خودراحفظ کرده وآن راازدست نمی دهند.البته بهشتی که خداوند درقرآن وعده ی آن راداده است ازآن این مومنان حقیقی است .درروایتی ازپیامبراکرم (ص)نقل شده است که فرموده اند:((وضع مسلمانان درآخرالزمان آنگونه خواهدبود که ازقرآن جزرسم وازاسلام جزاسم نمی ماند ،آنهاخودرامسلمان می نامند،درحالی که ازهرکس به اسلام دورترند.مساجدآنها آبادولی ازنظرهدایت وتقوی خراب است.دانایان آن هابدترین انسانهایی هستندکه درزیرآسمان زندگی می کنند،فتنه وآشوب ازآنهاسرمی زند.))منبع:  زندگانی امام زمان (عج)
مولف :یوسف درودگر


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 دی 1392 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ