تبلیغات
زندگی برتر - یاران حضرت مهدی (عج)


رسول گرامی اسلام می فرمایند:
((یاران مهدی موعودسیصدوسیزده نفرمردهستندکه به تعداداصحاب بدرند.))
امام محمد تقی (ع)امام نهم شیعیان می فرمایند:
((سیصدوسیزده نفرمرد ازازجاها ی دور روی زمین به نزد اوجمع می شوند ،آن وقت به اذن خدا خروج می کنند وازدشمنان خداآن قدربه قتل می رسانند که خداراضی شود.))
ودرآن هنگام که جهان مادی برای زن هیچ ارزش وحق وحقوقی قائل نیست ،مسلمانان باارج نهادن براین یرگ زرّین  آفرینش برخدمات ارزشمنداوسعی برآن دارندتازن رابه جایگاه اصیلش که همان برابری حقوق اوبامردان است برگردانند.
امام صادق (ع)درخصوص حضورزنان درعصرظهورحضرت مهدی (عج)چنین می فرمایند:
((همراه بامهدی موعود (عج)سیزده نفر زن هستند ،آن ها مجروحان رامداواوازبیماران نگه داری می کنند،همچنان که درزمان پیامبر(ص)چنین بود.))
صاحب کتاب منتخب التواریخ ذیل روایتی نام قبیله  وشهراصحاب حصرت مهدی(عج)راذکرکرده است .ازاین روایت اینگونه استفاده می شودبسیاری ازیاان وسربازان ایشان ایرانی هستند:
24نفرازطالقان ،18نفرازقم،12نفرازجرجان،8نفرازنیشابور،7نفرازرری،5نفرازتوس ،4نفرازهمدان،2نفرازسبزواروتعدادی نیزازشهرهای اصفهان،کرمان،قزوین واطراف قم و....ازیاران آن حضرت هستند.
امام باقر(ع)فرمود:
اصحاب قائم(ع)سیصدوسیزده نفرند که ازعجم هستند.
رسول اکرم(ص)می فرمایند:
وزرای مهدی (عج)ازعجم هاهستندوهیچ فرد عربی دربین آن ها نیست ،وزرای آن حضرت گرچه عجمندولی عربی تکلم می کنندوبهترین ومخلص ترین وزراهستند.
امام علی (ع)می فرمایند:
گویامی بینم عجم راکه خیمه های ایشان درمسجدکوفه است ،وقرآن راآنطورکه نازل شده است به مردم یادمی دهند.

منبع:کتاب زندگانی حضرت مهدی
ملف :یوسف درودگر
نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 دی 1392 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ